red-cp-background

Sekretesspolicy

UPPDATERADES SENAST: 11.15.22

COLGATE-PALMOLIVE COMPANYS INTEGRITETSPOLICY

Colgate-Palmolive Company respekterar din integritet och värdesätter vår relation till dig. Därför hanterar vi dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt, och vi vill att du ska vara medveten om hur vi inhämtar, använder och vidareför dina uppgifter. I denna integritetspolicy beskrivs våra förfaranden när det gäller hanteringen av dina uppgifter (enligt nedanstående definition) som vi inhämtar på följande sätt:

●   På webbplatser som administreras av oss och via vilka du får åtkomst till denna integritetspolicy (våra " webbplatser “),

●   Genom programvaror som görs tillgängliga av oss att användas på eller med hjälp av datorer och mobila enheter (våra " appar “),

●   På sidor i sociala medier och appar som länkar till denna integritetspolicy (kallas gemensamt för våra "sociala medier“),

●   Från HTML-formaterade e-postmeddelanden som vi skickar ut till dig och som länkar till denna integritetspolicy.

●   Vid dina interaktioner med oss utanför internet.

I denna integritetspolicy beskrivs även våra förfaranden när det gäller uppgifter som vi inhämtar om professionella yrkesutövare, exempelvis tandläkare och veterinärer samt studenter och sjukvårdsspecialister (" yrkesutövare “), i syfte att tillhandahålla professionella tjänster till dessa ("professionella tjänster“.

I denna integritetspolicy syftar vi när vi använder begreppet " tjänster “ gemensamt på våra webbplatser, våra appar, våra sociala medier, våra e-postmeddelanden, våra aktiviteter utanför internet och våra professionella tjänster.

För information om vår Connected Toothbrush, se vår integritetspolicy gällande Connected Toothbrush.


PERSONUPPGIFTER

INHÄMTNING AV PERSONUPPGIFTER

ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

INTERAKTION MED YRKESUTÖVARE

SPRIDNING AV PERSONUPPGIFTER

ÖVRIGA UPPGIFTER

SÄKERHET

VALFRIHET OCH ÅTKOMST

RETENTIONSPERIOD

TJÄNSTER FRÅN EXTERNA PARTER

VÅR ANNONSERING

MINDERÅRIGA

JURISDIKTION OCH GRÄNSÖVERSKRIDANDE ÖVERFÖRINGAR

KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER

BETALNINGSTJÄNST FRÅN EXTERN PART

UPPDATERINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

KONTAKTA OSS

YTTERLIGARE INFORMATION FÖR INDIVIDER I DET EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (”EES”)


PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter är uppgifter som identifierar dig som individ eller som kan knytas till en identifierbar individ.

"Personuppgifter" innefattar:

●      Namn

●      Postadress (inklusive fakturerings- och leveransadresser)

●      Telefonnummer

●      E-postadress

●      Kredit- och betalkortsnummer

●      Profilbilder eller andra fotografier av dig

●      Konto-id i sociala medier

●      Information om oönskade reaktioner hos dig

●      Övrig information, exempelvis ålder, bosättningsland eller namn på husdjur som är knutna till dig

●      Dina intressen ((t.ex. ämnen som du begär uppgifter om eller annars visar intresse för))

Inhämtning av personuppgifter

Vi och våra tjänsteleverantörer inhämtar personuppgifter på en mängd olika sätt, bland annat:

●      Genom tjänsterna

−       Vi inhämtar personuppgifter genom tjänsterna, exempelvis när du börjar prenumerera på ett nyhetsbrev, registrerar ett konto, skapar en profil eller gör ett inköp.

●      Utanför internet

−       Vi inhämtar personuppgifter om dig utanför internet, till exempel

o   när du gör en beställning över telefon, kontaktar Consumer Affairs eller kontaktar oss i något annat ärende

o   när du besöker vår monter på branschmässor eller besöker våra anläggningar

o   när du medverkar i våra program eller aktiviteter eller tillhandahåller uppgifter i samband med branschevenemang

o   när du medverkar i lottdragningar eller kampanjer utanför internet

o   när du eller någon å dina vägnar rapporterar en oönskad reaktion kopplad till någon av våra produkter.

●      Från övriga källor

−       Vi inhämtar personuppgifter från dig från övriga källor, till exempel

o   offentligt tillgängliga databaser och källor

o   upplysningsföretag

o   samarbetsparter inom annonsering

o   externa parter som underrättar oss om oönskade reaktioner kopplade till någon av våra produkter.

−       När du ansluter ditt konto i sociala medier till ett konto som vi tillhandahåller innebär det att du delar med dig av vissa personuppgifter från ditt konto i sociala medier till oss, exempelvis ditt namn, din e-postadress, fotografier, kontaktlistor i sociala medier och andra uppgifter som kan vara (eller som du gör) tillgängliga för oss när du kopplar ditt konto i sociala medier till ett konto som vi tillhandahåller.

I många fall måste vi inhämta personuppgifter för att kunna tillhandahålla de tjänster som du har beställt. Om du inte tillhandahåller de personuppgifter som efterfrågas kan det hända att vi inte kan tillhandahålla tjänsterna. Om du sprider personuppgifter om andra personer till oss eller våra tjänsteleverantörer i samband med att du tar del av tjänsterna intygar du att du har befogenhet att göra så, och du ger oss tillstånd att använda sådana personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Användning av personuppgifter

Vi och våra tjänsteleverantörer använder personuppgifter i legitima affärsändamål när vi interagerar med konsumenter, allmänheten, yrkesutövare och våra kunder.

Interaktion med konsumenter och allmänheten

När vi interagerar med konsumenter och allmänheten använder vi personuppgifter i följande ändamål:

●      För att tillhandahålla tjänster och tillgodose dig med det du frågar efter.

−       För att tillhandahålla tjänsterna till dig, exempelvis genom att ge åtkomst till ett konto som du skapar hos oss.

−       För att svara på dina frågor och tillgodose dig med det du frågar efter när du kontaktar oss via något av våra kontaktformulär på internet, över telefon eller på annat sätt, till exempel när du skickar frågor, förslag, beröm eller klagomål till oss.

o   I den utsträckning som du väljer att dela med dig av personuppgifter, exempelvis om din hud- och dentalhälsa, kommer vi att använda sådan information i enlighet med den information som vi ger dig vid tillfället i fråga, och med ditt samtycke.

−       För att skicka administrativ information till dig, till exempel ändringar av våra villkor och policyer.

−       För att göra det möjligt för dig att skicka meddelanden till andra personer i form av värvningar eller ”skicka till en vän”-funktioner.

−       För att möjliggöra delning i sociala medier om du väljer att använda sådana funktioner.

−       För att tillhandahålla kundservice till dig.

●      För att tillhandahålla information om våra produkter och/eller annat marknadsföringsmaterial.

−       För att skicka marknadsrelaterade e-postmeddelanden till dig med information om våra tjänster, produkter och andra nyheter om oss.

●      För att analysera personuppgifter i affärsupplysningssyfte och tillhandahålla personligt utformade tjänster.

−       För att analysera eller förutsäga dina preferenser i syfte att ta fram övergripande trendrapporter om hur vårt digitala innehåll används.

−       För att bättre förstå dig så att vi kan skräddarsy våra interaktioner med dig och tillhandahålla dig med information och/eller erbjudanden som är utformade efter dina intressen.

−       För att bättre förstå dina preferenser så att vi kan leverera innehåll via våra tjänster som vi tror är relevant och intressant för dig.

●      För att göra det möjligt för dig att delta i lottdragningar, tävlingar eller andra kampanjer.

−       Vi kan erbjuda dig möjligheten att medverka i lottdragningar, tävlingar eller andra kampanjer.

−       En del sådana kampanjer är förknippade med ytterligare regler för hur vi kommer att använda och sprida personuppgifter om dig.

●      För att göra det möjligt för dig att delta i Colgate Bright Smiles Bright Futures®-program.

−       För att administrera programmet.

−       För att se till att proven används på rätt sätt.

●      För att sammanställa och/eller anonymisera personuppgifter.

−       Vi kan sammanställa och/eller anonymisera personuppgifter så att de inte längre räknas som personuppgifter. Detta gör vi i syfte att generera andra uppgifter som vi kan använda eller sprida i andra ändamål.

●      För att förverkliga våra affärsmål.

−       För att i samband med revisioner styrka att våra interna processer fungerar som avsett och uppfyller juridiska, föreskrivna eller avtalsbundna krav.

−       För att övervaka bedrägeri- och säkerhetsrelaterade aktiviteter, till exempel i syfte att upptäcka och förhindra cyberattacker eller försök att begå identitetsstöld.

−       För att utveckla nya produkter och tjänster.

−       För att förfina, förbättra eller modifiera våra befintliga produkter och tjänster.

−       För att hantera och rapportera oönskade reaktioner kopplade till våra produkter.

−       För att kartlägga användningsmönster, till exempel i syfte att förstå vilka delar av våra tjänster som är mest intressanta för användarna.

−       För att bedöma hur effektiva våra annonskampanjer är så att vi kan anpassa våra kampanjer efter våra användares behov och intressen.

−       För att bedriva och expandera våra affärsverksamheter.

Vi ägnar oss åt dessa aktiviteter för att hantera vår relation till dig, uppfylla juridiska krav samt även under vissa omständigheter när vi har erhållit ditt samtycke och/eller för att vi har ett legitimt affärsintresse.

Interaktion med yrkesutövare

Därutöver inhämtar och använder vi och våra tjänsteleverantörer information om yrkesutövare.

Sådan information innefattar

●      det språk du föredrar

●      yrkeserfarenhet och utbildning

●      kontonummer och id i nätbutiker

●      uppgifter som har med dina yrkeslicenser, specialområden, samrören, publiceringar, referenser och andra meriter att göra

●      uppgifter som har att göra med hur du använder och köper våra produkter, dina interaktioner med oss och våra tjänster gentemot dem som du behandlar.

Vi använder personuppgifter om yrkesutövare i följande ändamål (utöver de ändamål som finns listade under Konsumenter och allmänheten):

●             För att tillgodose förfrågningar gällande våra professionella tjänster.

−       För att betala för tjänster eller ersätta utgifter.

−       För att hjälpa till med planeringen av resor som kan knytas till vår verksamhet eller våra konferenser.

−       För att tillhandahålla dig med de produkter och prover som du har beställt.

−       För att identifiera och samverka med yrkesutövare som vetenskapliga experter eller branschledare.

−       För att genomdriva avtalsvillkor och villkor som reglerar vår relation till yrkesutövare.

●             För att samverka med yrkesutövare

−       För att interagera med dig baserat på din professionella expertis och bedömning via digitala eller andra medel.

−       För att involvera dig i program/paneler bestående av yrkesutövare.

−       För att kontakta dig i syfte att erhålla din professionella expertis, exempelvis i samband med enkätundersökningar om produkter eller tjänster som erbjuds av oss eller samarbetsparter.

−       För att samverka med dig kring evenemang, publikationer eller rådgivningsmöten.

−       För att i utvecklings- och förbättringssyfte erhålla dina synpunkter på produkter och tjänster som vi, våra samarbetsparter eller affärspartner marknadsför.

                       

●             För att göra det möjligt för yrkesutövare att ta del av specialprogram, evenemang eller kampanjer.

−       I samband med det ovanstående kan vi använda personuppgifter om yrkesutövare på ytterligare sätt i enlighet med vad som anges i samband sådana specialprogram, aktiviteter, evenemang eller kampanjer.

●      För att göra det möjligt för yrkesutövare att utveckla nätbutiker.

−       Vi ger yrkesutövare möjligheten att utveckla nätbutiker i syfte att hjälpa dem att tillhandahålla optimala patienttjänster och behändig tillgång till våra produkter.

●      För att förverkliga våra affärsmål.

−       För att uppfylla våra skyldigheter inom antikorruption och transparens.

−       För att kartlägga och hantera risker och uppfylla våra föreskrivna övervaknings- och rapporteringsskyldigheter, inbegripet sådana som har att göra med produktklagomål, produkt-/patientsäkerhet och bakgrundskontroller.

−       För att bättre förstå hur våra produkter och tjänster påverkar yrkesutövare och deras patienter.

Vi ägnar oss åt dessa aktiviteter för att hantera vår relation till dig, uppfylla juridiska krav samt även under vissa omständigheter när vi har erhållit ditt samtycke, har ett vetenskapligt syfte och/eller ett legitimt affärsintresse.

För att interagera med kunder

 

Vi använder personuppgifter om kunder i följande ändamål (utöver de ändamål som finns listade under Konsumenter och allmänheten):

●      För att tillhandahålla tjänster och tillgodose dig med det du frågar efter.

−       För att slutföra dina transaktioner med oss.

●      För att förverkliga våra affärsmål.

−       För att uppfylla våra skyldigheter inom antikorruption och transparens.

−       För att kartlägga och hantera risker och uppfylla våra föreskrivna övervaknings- och rapporteringsskyldigheter, inbegripet sådana som har att göra med produktklagomål, produkt-/patientsäkerhet och bakgrundskontroller.

−       För att bättre förstå hur våra produkter och tjänster påverkar yrkesutövare och de personer som sådana behandlar.

●      För att förverkliga våra affärsmål.

−       För att uppfylla våra skyldigheter inom antikorruption och transparens.

−       För att kartlägga och hantera risker och uppfylla våra föreskrivna övervaknings- och rapporteringsskyldigheter, inbegripet sådana som har att göra med produktklagomål, produkt-/patientsäkerhet och bakgrundskontroller.

−       För att bättre förstå hur våra produkter och tjänster påverkar yrkesutövare och de personer som sådana behandlar.

Vi ägnar oss åt dessa aktiviteter för att hantera vår relation till dig, uppfylla juridiska krav samt även under vissa omständigheter när vi har erhållit ditt samtycke och/eller för att vi har ett legitimt affärsintresse.

Spridning av personuppgifter

Vi sprider personuppgifter

●      till våra dotterbolag och samarbetsparter i ändamålen beskrivna i denna integritetspolicy.

−      En lista över våra dotterbolag och samarbetsparter och var någonstans dessa är belägna hittar du här

−       Det dotterbolag eller den samarbetspart till Colgate-Palmolive som har inhämtat dina personuppgifter ansvarar för spridningen och användningen av dina personuppgifter.

●      Till våra externa tjänsteleverantörer för att de ska kunna förse oss med de tjänster som de tillhandahåller.

−       Dessa kan inbegripa leverantörer av tjänster inom webbplatsutrymme, dataanalys, betalningssystem, orderhantering, informationsteknologi och relaterade infrastrukturtjänster, kundservice, e-postleverans, revision och andra tjänster.

●      Till externa parter i syfte att göra det möjligt för dem att skicka marknadskommunikation till dig i enlighet med dina val.

●      Till externa sponsorer av lottdragningar, tävlingar och liknande kampanjer i enlighet med dina val.

●      I samband med att vi tillhandahåller våra professionella tjänster till andra företag som vi samarbetar med rörande vissa produkter eller tjänster.

−       Dessa kan inbegripa kampanjparter som vi samarbetar med i utvecklandet och/eller marknadsföringen av produkter.

Genom att använda tjänsterna har du även möjlighet att välja att dela med dig av personuppgifter.

−       Du kan dela med dig av personuppgifter på forum, i chattar, på profilsidor, i bloggar och genom andra tjänster som du har möjlighet att publicera data och innehåll till (inklusive utan inskränkningar våra sociala medier). Observera att personuppgifter som du publicerar eller delar med dig av genom dessa tjänster blir offentliga och kan komma att bli tillgängliga för andra användare och allmänheten.

−       Du kan även uppge personuppgifter genom att dela information i sociala medier. När du knyter ditt tjänstekonto till ditt konto i sociala medier kan du, till dina vänner som är knutna till ditt konto i sociala medier, till andra användare samt till leverantören av ditt konto i sociala medier, dela med dig av uppgifter. Genom att göra detta ger du oss befogenhet att möjliggöra denna spridning av uppgifter och du är införstådd med att användning av delade uppgifter lyder under den integritetspolicy som gäller hos den aktuella leverantören av sociala medier.

Övrig användning och spridning

Vi använder och sprider även personuppgifter om dig efter behov eller tillämplighet:

●      För att följa gällande lagar och regler.

●      För att samarbeta med offentliga organ och myndigheter.

●      För att samarbeta med lagupprätthållande myndigheter.

●      I samband med försäljning, omorganisation, samriskinvesteringar eller andra affärstransaktioner där vi har ett legitimt intresse i att sprida eller överföra personuppgifter om dig till en extern part.

●      Av andra rättsliga skäl, till exempel att tillämpa våra regler och villkor eller skydda våra rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom, och/eller våra dotterbolag eller dotterbolag, dig eller andra.

Denna användning och spridning av personuppgifter om dig kan äga rum utanför det land där du är bosatt.

ÖVRIGA UPPGIFTER

 Övriga uppgifter” är alla uppgifter som inte avslöjar just din identitet eller som inte är direkt knutna till en identifierbar individ:

●      Webbläsar- och enhetsdata.

●      Appanvändningsdata.

●      Uppgifter som inhämtas genom cookies, pixeltaggar och annan teknologi.

●      Demografiska uppgifter och andra uppgifter som du tillhandahåller men som inte avslöjar just din identitet.

●      Uppgifter som har sammanställts på ett sådant sätt att de inte längre avslöjar just din identitet.

Vissa typer av övriga uppgifter anses i vissa länder vara personuppgifter. Om vi enligt tillämplig lag är skyldiga att behandla övriga uppgifter som personuppgifter kommer vi att använda och sprida sådana uppgifter i de ändamål för vilka vi använder och sprider personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Inhämtning av övriga uppgifter

Vi och våra tjänsteleverantörer inhämtar övriga personuppgifter på en mängd olika sätt, bland annat:

●      Genom din webbläsare eller andra enheter

●      Vissa uppgifter inhämtas av de flesta webbläsare eller automatiskt av din enhet, exempelvis din Media Access Control (MAC)-adress, datortyp (Windows eller Mac), skärmupplösning, namn på och version av operativsystem, enhetstillverkare och modell, språk, typ och version av webbläsare samt namnet på och versionen av tjänsterna (t.ex. appen) som du använder.

●      Genom din användning av en app

●      När du hämtar och använder en app kan vi och våra tjänsteleverantörer baserat på ditt enhetsnummer spåra och inhämta appanvändningsdata, exempelvis vilket datum och vilken tidpunkt som appen på din enhet kopplar upp sig mot våra servrar samt vilka uppgifter och filer som har hämtats av appen.

●      Genom att använda cookies

●      Cookies är databitar som sparas direkt på den dator som du använder. Cookies gör det möjligt för oss att inhämta uppgifter som webbläsartyp, hur lång tid du har använt tjänsterna, vilka sidor du har besökt, hänvisnings-URL:er och övriga trafikdata. Se vår cookiepolicy för mer information om cookies.

Vi svarar för närvarande inte på ”do-not-track”-signaler från webbläsare. Om du inte vill att cookies ska samla in några uppgifter kan du i de flesta webbläsare automatiskt neka till att cookies används, eller välja att neka eller acceptera en viss typ av cookie (eller vissa typer av cookies) från en viss webbplats. Se även http://www.allaboutcookies.org. Om du inte accepterar cookies kan det dock hända att det uppstår olägenheter för dig när du använder tjänsterna. Det kan också hända att du inte kan ta del av annonser eller andra erbjudanden från oss som är relevanta utifrån dina intressen och behov.

●      Genom att använda pixeltaggar och annan liknande teknologi

●      Pixeltaggar (kallas även för ”web beacons” och ”clear GIFs”) kan användas för att bland annat kartlägga vad användarna av tjänsterna (inklusive e-postmottagare) gör, mäta hur effektiva våra marknadsföringskampanjer är och sammanställa statistik om hur tjänsterna används samt deras svarstider.

●      Analys

●      Vi använder Google Analytics, som i sin tur använder cookies och liknande teknologi för att inhämta och analysera data om hur tjänsterna används samt för att rapportera om aktiviteter och mönster. Tjänsten kan även inhämta data angående hur andra webbplatser, appar och webbresurser används. Mer information om Googles rutiner hittar du på www.google.com/policies/privacy/partners/. Du kan välja att avstå från medverkan i dessa rutiner genom att hämta webbläsartillägget Google Analytics opt-out som du hittar på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

●      Genom att använda Adobe Flash-teknologi (inklusive Flash Local Shared Objects (”Flash LSO:er”)) och annan liknande teknologi

●      Vi kan använda Flash LSO:er och annan teknologi för att bland annat inhämta och spara uppgifter om hur du använder tjänsterna. Om du inte vill att Flash LSO:er ska sparas på din dator kan du ändra inställningarna i Flash Player och inaktivera Flash LSO-lagring med hjälp av verktygen som du hittar under panelen Website Storage Settings. Du kan även öppna panelen Global Storage Settings och följa anvisningarna på skärmen. Observera att om du förhindrar eller begränsar Flash LSO:er i Flash Player kan funktionaliteten hos vissa Flash-applikationer reduceras eller hindras.

●      IP-Adress

●      Din dator tilldelas automatiskt en IP-adress av din internetleverantör. En IP-adress kan identifieras och registreras automatiskt i våra serverloggfiler varje gång en användare får tillgång till tjänsterna. Information om tidpunkten för besöket och vilken sida/vilka sidor som besöktes registreras också. Inhämtning av IP-adresser är standard och utförs automatiskt av många webbplatser, applikationer och andra tjänster. Vi använder IP-adresser exempelvis i syfte att beräkna användningsfrekvens, diagnosticera serverfel och administrera tjänsterna. Baserat på din IP-adress kan vi också beräkna ungefär var du befinner dig.

●      Fysisk plats

●      Vi kan identifiera på vilken fysisk plats som din enhet befinner sig genom att exempelvis använda satellit-, mobilmast- eller Wi-Fi-signaler. Vi kan använda information om var din enhet befinner sig fysiskt för att tillhandahålla dig med personligt utformade platsbaserade tjänster och lokalt innehåll. Under vissa omständigheter har du rätt att acceptera eller neka att information om var din enhet befinner sig fysiskt används på det här sättet, men om du gör det kan det hända att vi inte kan tillhandahålla dig med personligt utformade tjänster och lokalt innehåll.

Användning och spridning av övriga uppgifter

 

Vi kan använda och sprida övriga uppgifter i alla ändamål, utom i de fall där vi måste agera annorlunda enligt gällande lag. Under vissa omständigheter kan vi kombinera övriga uppgifter med personuppgifter. I så fall behandlar vi de kombinerade uppgifterna som personuppgifter så länge de förblir kombinerade.

SÄKERHET

Vi strävar efter att använda rimliga organisatoriska, tekniska och administrativa medel för att skydda personuppgifter inom vår organisation. Tyvärr är inget dataöverförings- eller lagringssystem helt säkert. Om du har anledning att tro att din interaktion med oss inte längre sker på ett säkert sätt ska du omedelbart meddela oss genom att kontakta Consumer Affairs.

VALFRIHET OCH ÅTKOMST

Dina alternativ när det gäller hur personuppgifter om dig används och sprids

Vi ger dig möjlighet att välja hur vi använder och sprider dina personuppgifter i marknadsföringsändamål.

Du kan välja att avstå från:

●      Elektroniska utskick från oss: Om du inte längre vill få marknadsföringsrelaterade e-postmeddelanden, textmeddelanden eller sms-meddelanden från oss kan du välja att avstå genom att följa anvisningarna som medföljer respektive meddelande eller genom att kontakta Consumer Affairs

●      Marknadsföringsutskick rörande våra professionella tjänster: Om du använder våra professionella tjänster och inte längre vill få marknadsföringsrelaterat material från oss kan du välja att avstå genom att kontakta Consumer Affairs. Ange i din begäran ditt namn och den adress på vilken du inte längre vill bli kontaktad.

●      Att dina personuppgifter sprids till dotterbolag eller samarbetsparter i syfte att möjliggöra deras direktmarknadsföring: Om du vill att vi framgent ska upphöra med att sprida personuppgifter om dig till våra dotterbolag eller samarbetsparter i syfte att möjliggöra deras direktmarknadsföring kan du välja att avstå från sådan spridning genom att kontakta Consumer Affairs.

●      Att dina personuppgifter sprids till externa parter i syfte att stödja deras direktmarknadsföring: Om du vill att vi framgent ska upphöra med att sprida personuppgifter om dig till externa parter i syfte att möjliggöra deras direktmarknadsföring kan du välja att avstå från sådan spridning genom att kontakta Consumer Affairs.

Vi kommer att försöka tillgodose din förfrågan så snart som är praktiskt möjligt. Observera att om du väljer att avstå från marknadsrelaterade utskick från oss kan vi ändå komma att skicka viktiga administrativa meddelanden till dig som du inte kan välja att avstå från.

Så här kan du få åtkomst till, ändra eller radera personuppgifter om dig

Om du vill granska, korrigera, uppdatera, återkalla, begränsa eller radera personuppgifter som du har tillhandahållit oss med, protestera mot hur dina uppgifter behandlas eller vill begära ut en elektronisk kopia av dina personuppgifter i syfte att vidareföra dessa till ett annat företag (i den mån du har rätt till dataportabilitet i enlighet med gällande lag) kan du kontakta oss via Consumer Affairs. Vi kommer att behandla din förfrågan i enlighet med gällande lag.

För att värna om din säkerhet kan vi bara behandla personuppgiftsärenden som är knutna till den e-postadress som du använder för att skicka din förfrågan till oss, och vi kan komma att behöva styrka din identitet innan vi kan implementera din förfrågan. Vi kommer att försöka tillgodose din förfrågan så snart som är praktiskt möjligt.

Observera att vi kan behöva spara vissa uppgifter i dokumentationssyfte och/eller för att slutföra eventuella transaktioner som har påbörjats innan du begärde att ändra eller radera dina personuppgifter (om du exmpelvis gör ett inköp eller medverkar i en kampanj kan det hända att du inte kan ändra eller radera dina personuppgifter förrän inköpet eller kampanjen i fråga har slutförts) eller för att kunna tillgodose förfrågningar om att avstå.

RETENTIONSPERIOD

Vi sparar personuppgifter så länge som är nödvändigt eller tillåtet med hänseende till de(t) ändamål i vilket uppgifterna är inhämtade och i enlighet med gällande lag och företagspolicy.

Kriterierna som används för att fastställa våra retentionsperioder innefattar:

●      den tid under vilken vi tillhandahåller tjänsterna till dig (till exempel så länge som du har ett konto hos oss eller fortsätter att använda tjänsterna)

●      den tid under vilken vi har en pågående relation till dig

●      huruvida vi är bundna av en juridisk skyldighet (exempelvis finns det lagar som föreskriver att vi arkiverar uppgifter om dina transaktioner under en viss period innan vi kan radera dem) och

●      huruvida det med hänseende till vår juridiska position är tillrådligt att spara uppgifterna (exempelvis med hänseende till gällande preskriptionstider, tvister, myndighetsutredningar eller juridiska hänsyn).

TJÄNSTER FRÅN EXTERNA PARTER

Denna integritetspolicy omfattar inte – och vi är inte heller ansvariga för – integritetsfrågor, personuppgifter eller andra förfaranden som ombesörjs av externa parter, inbegripet externa parter som administrerar webbplatser eller tjänster som finns länkade till från tjänsterna. Detta att våra tjänster länkar till en viss webbplats eller tjänst ska inte tolkas som att vi eller våra dotterbolag eller samarbetsparter går i god för den länkade webbplatsen eller tjänsten.

Inte heller är vi ansvariga för inhämtning, användning eller spridning av uppgifter, eller för säkerhetspolicyer eller förfaranden, som andra organisationer eller andra apputvecklare, appleverantörer, leverantörer av sociala medier, operativsystemleverantörer, leverantörer av trådlöst internet eller enhetstillverkare ombesörjer, inbegripet med hänseende till personuppgifter som du tillhandahållit andra organisationer via eller i anslutning till apparna eller våra sociala medier.

VÅR ANNONSERING

När du får åtkomst till och använder tjänsterna samt andra webbplatser eller onlinetjänster använder vi externa annonseringsföretag för att tillhandahålla annonser för varor och tjänster som kan vara av intresse för dig.

Sådana annonser visas baserat på din åtkomst till och användning av våra tjänster och andra webbplatser eller onlinetjänster på dina enheter, samt på uppgifter som tas emot från externa parter. Externa annonseringsföretag möjliggör detta genom att placera eller identifiera en unik cookie i din webbläsare (inklusive genom att använda pixeltaggar). De använder också sådan teknologi och de uppgifter som de inhämtar om ditt internetbeteende för att identifiera dig på samtliga enheter du använder, exempelvis mobiltelefoner och bärbara datorer. Om du vill ha mer information om denna praxis och läsa om hur du kan välja att avstå på dator eller i mobila webbläsare på de enheter som du läser denna integritetspolicy på, se http://optout.aboutads.info/#/ och http://optout.networkadvertising.org/#/.

MINDERÅRIGA

Om inget annat anges riktar sig tjänsterna i enlighet med gällande lag inte till minderåriga. I USA betraktas till exempel personer under 13 år som minderåriga, och i EES rättar vi oss efter lagarna i medlemsstaterna och inhämtar alltså inte medvetet in personuppgifter om minderåriga. Om du tillhandahåller personuppgifter om minderåriga till oss intygar du att du har befogenhet att göra detta och att du på begäran kan styrka att du har sådan befogenhet.

JURISDIKTION OCH GRÄNSÖVERSKRIDANDE ÖVERFÖRING

Personuppgfter om dig kan sparas och behandlas i alla de länder där vi har anläggningar eller där vi anlitar tjänsteleverantörer, och genom att använda tjänsterna intygar du att du är införstådd med att dina personuppgifter kommer att överföras till länder utanför ditt bosättningsland, till företag vars personuppgiftsregler kan vara annorlunda än reglerna i ditt bosättningsland. Under vissa omständigheter kan domstolar, lagupprätthållande myndigheter, myndighetsorgan eller säkerhetstjänster i andra länder ha rätt att få åtkomst till dina personuppgifter.

Vissa länder utanför EES anses av Europeiska kommissionen följa adekvata EES-standarder för personuppgiftsskydd (hela listan med dessa länder finns att tillgå här). Vid överföringar från EES till länder som av Europeiska kommissionen inte anses följa en adekvat EES-standard för personuppgiftsskydd har vi, i syfte att skydda dina personuppgifter, vidtagit särskilda åtgärder, bland annat i form av standardiserade avtalsklausuler antagna av Europeiska kommissionen. Du kan erhålla en kopia av dessa åtgärder genom att klicka här.

KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER

Såvida vi inte uttryckligen begär det ber vi att du inte skickar eller avslöjar eventuella känsliga personuppgifter för oss (t.ex. socialförsäkringsnummer, uppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter, religion eller andra övertygelser, biologiska data eller genetiska egenskaper, uppgifter ur belastningsregister eller uppgifter om samröre med fackföreningar) på eller via tjänsterna, eller på något annat sätt.

BETALNINGSTJÄNST FRÅN EXTERN PART

Vi kan komma att använda betalningstjänster från externa parter i syfte att administrera betalningar som görs genom tjänsterna. Om du vill göra en betalning genom tjänsterna kommer dina personuppgifter att inhämtas av sådan extern part – inte av oss – och blir då föremål för den integritetspolicy som gäller hos den externa parten i fråga, d.v.s. denna integritetspolicy gäller då inte. Vi har inget inflytande över och är inte ansvariga för hur sådana externa parter inhämtar, använder eller sprider personuppgifter om dig.

 

UPPDATERINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

Under rubriken ”UPPDATERADES SENAST” i början av denna integritetspolicy ser du när denna integritetspolicy senast reviderades. Eventuella ändringar träder i kraft när vi har publicerat den reviderade integritetspolicyn via tjänsterna. Genom att använda tjänsterna efter införda ändringar intygar du att du godkänner den reviderade integritetspolicyn.

KONTAKTA OSS

Klicka här för att se vilken personuppgiftsansvarig som ansvarar för inhämtning, användning och spridning av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

Om du har frågor om denna integritetspolicy kan du kontakta Consumer Affairs eller:

Colgate-Palmolive Company

300 Park Avenue

New York, NY 10022

United States of America

YTTERLIGARE INFORMATION FÖR EES

Du kan lämna in ett klagomål hos en dataskyddsmyndighet för ditt land eller region eller där en påstådd överträdelse av tillämplig lag om dataskydd har inträffat. En lista över dataskyddsmyndigheter finns att tillgå på http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Dina personuppgifter och Facebook 

Som en del av våra tjänster använder vi vissa Facebook-produkter för analys och/eller reklam.  Dessa produkter kan dela dina personuppgifter med Facebook, inklusive Facebook Ireland Limited och Facebook Inc. För mer information om Facebooks användning av dessa uppgifter, besök Villkor för Facebook Custom Audiences och Villkor för Facebook Business Tool. Facebook Ireland Limited är gemensamt personuppgiftsansvarig för dessa personuppgifter.  För information om gemensamt personuppgiftsansvar och Facebook Ireland Limiteds ansvar, besök Tillägg till Facebook personuppgiftsansvar.  För mer information om hur Facebook behandlar personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter, besök Facebook Irlands datapolicy.  Facebook Ireland Limited överför personuppgifter från EES till Facebook Inc. i USA för lagring och vidare behandling.  För information om denna överföring, besök Tillägg till Facebook EU dataöverföring