red-cp-background

commited-to-responsible-sourcing

Colgate-Palmolive åtar sig att köpa in material och tjänster ansvarsfullt, vilket innebär att vi gör det med målsättningen att inte orsaka skada på eller utnyttja människor eller miljön. För att våra inköp ska vara ansvarsfulla, fokuserar vi på fyra grundstenar: skydd för miljön, etiska arbetskraftsrutiner, människors hälsa och säkerhet samt verksamhetens integritet.

Genom utförandet av Colgates program, policyer och initiativ som förklaras här fortsätter vi att göra stadiga framsteg längs vår resa med ansvarsfulla inköp. Colgate bedömer och mäter våra policyer kontinuerligt och vi utvärderar våra leverantörer och de branscher där de är verksamma för att säkerställa att våra ingredienser alltid köps in ansvarsfullt.

Fyra nyckelpolicyer och -initiativ är grundläggande för vårt åtagande: vår uppförandekod för tredje parter, säkerställandet av våra ingrediensers säkerhet, våra due diligence-rutiner med tredje parter samt vårt fokus på klimatförändringar och skydd för vattentillgångar.

UPPFÖRANDEKOD FÖR TREDJE PARTER
Colgates uppförandekod för tredje parter förklarar våra förväntningar avseende det etiska uppförande som vi förväntar oss av våra leverantörer, distributörer, ombud, kunder, forskningspartner och alla andra tredje parter som vi samarbetar med. Vi kräver att våra externa partner vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att Colgates uppförandekod för tredje parter sprids inom deras organisationer och görs tillgänglig för deras medarbetare och underleverantörer som arbetar med affärer relaterade till Colgate. Colgates uppförandekod för tredje parter ingår standardmässigt i våra inköps- och tjänsteavtal.

Styrkan i Colgates anseende är inte bara baserad på vårt eget uppförande, utan även på åtgärder som vidtas av de organisationer som vi samarbetar med. Därför strävar vi efter att endast samarbeta med tredje parter som delar våra värderingar och återspeglar samma höga etiska normer.

 

INGREDIENSERS SÄKERHET
Säkerheten för varje ingrediens och varje produkt som vi marknadsför är grundläggande för Colgate-Palmolives värderingar. Vi åtar oss att inte bara producera säkra produkter, utan också att producera dem med ingredienser och processer som har minimal inverkan på vår omgivning. Våra forskare strävar efter att utveckla produkter som är miljömässigt effektiva, samtidigt som vi säkerställer att de uppfyller våra strikta produktnormer. Samtliga av de ingredienser som vi köper in och använder i våra produkter är säkra för människor och miljön. De uppfyller våra strikta säkerhetsnormer och alla tillämpliga förordningar från myndigheter på alla platser runt om i världen där de säljs. Du kan ta reda på mer genom att läsa vår policy avseende ingrediensers säkerhet.

 

SCREENING AV TREDJE PARTER OCH DUE DILIGENCE
Colgate åtar sig att göra affärer med etiska tredje parter. Som ett inledande steg inför utförandet av affärer med leverantörer eller tjänsteleverantörer genomgår alla tredje parter en screeningprocess mot olika bevakningslistor, sanktionslistor, negativ press och meddelanden om överträdelser från reglerande organ. Efter en inledande screening är tredje parter som gör affärer med Colgate föremål för kontinuerlig övervakning för att upptäcka potentiella varningstecken. Alla varningstecken undersöks och korrigerande åtgärder vidtas så som nödvändigt. Tredje parter som kan samverka med myndighetsorgan å Colgates vägnar måste genomgå en heltäckande due diligence-process innan de får göra affärer med Colgate.

 

KLIMATFÖRÄNDRINGAR OCH SKYDD FÖR VATTENTILLGÅNGAR
Vi har under många år begärt att våra viktigaste Tier I-leverantörer och leverantörer av kol- och vattenkrävande material deltar i CDP:s leveranskedjeprogram för avslöjanden om klimatet och vattenresurser. Detta hjälper oss att förstå och åtgärda inverkan på klimatet och förknippade risker för vattnet, tillsammans med möjligheter i vår leveranskedja.

Genom detta engagemang med våra leverantörer hjälper vi dessutom våra produktutvecklare och anskaffningsteam att förstå och identifiera våra mest kol- och vattenkrävande råmaterial och förpackningsmaterial. Detta ger oss möjlighet att köpa in material och utforma produkter som stödjer Colgates förväntningar avseende miljöskydd.

Ytterligare information om våra aktiviteter avseende klimatförändringar och skydd för vattentillgångar finns i avsnittet Planet i vår Hållbarhetsrapport online.

 

GRUNDLÄGGANDE PROGRAM FÖR ANSVARSFULLA INKÖP
I tillägg till ovanstående policyer och initiativ har Colgate upprättat de följande grundläggande programmen till stöd för våra fyra grundstenar och vårt åtagande. Tredje parter väljs ut för att tas med i ett eller flera av de grundläggande programmen, baserat på riskfaktorer som omfattar inneboende risker i landet eller branschen och särskilda tjänster som tillhandahålls av Colgate eller är kritiskt viktiga för Colgates verksamhet.

Utökad leverantörshantering (ESM)
Colgates ESM-program (Enhanced Supplier Management) är en global riskbedömnings- och revisionsprocess för våra råmaterials- och förpackningsleverantörer och legotillverkare. Det är fokuserat på tre nyckelområden:

  • Efterlevnad av Colgates kvalitetsnormer och krav från reglerande organ, vilket säkerställer våra produkters kvalitet och säkerhet
  • Servicekvalitet för att säkerställa effektiva leveranser av Colgate-Palmolives produkter till våra kunder och konsumenter
  • Efterlevnad av goda miljöskyddsprocesser och respekt för personalens säkerhet och arbetsrätt

Sedan ESM-programmet upprättades har fler än 7 000 leverantörers arbetsplatser riskbedömts och fler än 1 200 platser revisionsgranskats.

Bedömning av leverantörers ansvarsfulla inköp (SRSA)
Colgates SRSA-program (Supplier Responsible Sourcing Assessment) är ett riskbedömnings- och revisionsprogram som är specifikt fokuserat på social och miljömässig efterlevnad hos Colgates produktionsanläggningar, legotillverkare, råmaterials- och förpackningsleverantörer, lager och kontraktsförpackare. Leverantörer väljs ut för revisionsgranskning baserat på en riskbedömning. Efterlevnad utvärderas med hjälp av Sedex SMETA (Sedex Member Ethical Trade) 4-Pillar-granskningar.

Sedan SRSA-programmet upprättades har t.o.m. år 2019 fler än 550 leverantörer och tjänsteleverantörer genomfört en riskbedömning, där mer än 45 % har genomfört externa granskningar av social efterlevnad. Via korrigerande revisionsbaserade åtgärder har SRSA-programmet hjälpt till att säkerställa goda och säkra arbetsförhållanden för fler än 60 000 medarbetare i Colgates leveranskedja.

Åtaganden mot avskogning
Colgate-Palmolive stödjer en vision om en framtid utan avskogning. Vi åtar oss att köpa in skogsprodukter från ansvarsfullt hanterade skogar. Vår policy mot avskogning omfattar följande skogsprodukter: palmer, soja, talg från nötkreatur och pappersbaserade material. Colgate har dessutom en fristående policy avseende ansvarsfullt och hållbart inköp av palmolja.

Nyckelkomponenterna i vårt åtagande omfattar kartläggning och spårning av vår leveranskedja, inköp av certifierade palm-, soja- och pappersbaserade material, verifiering av leverantörers efterlevnad av Colgates policyer, lokala förordningar och normer såsom minimivillkor för boskapsverksamhet i industriell skala i det brasilianska Amazonområdet för våra leverantörer av talg från nötkreatur samt implementering av satellitövervakning för att identifiera och hantera potentiella varningar om avskogning.

Colgate deltar dessutom i flera olika omvandlingsprojekt i Indonesien och Thailand, med fokus på att åtgärda miljömässiga och sociala problem, såväl som uppbyggnad av ansvarsfulla produktionsmöjligheter för leverantörer.

Du kan ta reda på mer om våra policyer, åtaganden och aktiviteter för att åtgärda avskogning i vår leveranskedja genom att läsa vår policy mot avskogning, vår policy för ansvarsfulla och hållbara inköp av palmoljor samt avsnittet Planet i Colgates hållbarhetsrapport, vårt åtagande mot avskogning.

Program avseende mänskliga rättigheter och tvångsarbete
Colgate åtar sig att efterleva alla tillämpliga arbetslagar, inklusive lagar om modernt slavarbete, i de länder där vi är verksamma. Colgate har ett långvarigt åtagande att respektera mänskliga rättigheter och arbetares rättigheter över hela världen och stödjer FN:s universella deklaration om mänskliga rättigheter och ILO:s (International Labor Organization) grundläggande normer för arbetsförhållanden. Vi har dessutom bekräftat vårt stöd för FN:s Global Compact och dess principer avseende mänskliga rättigheter, arbete, miljön och antikorruption.

Colgate är medlem i Consumer Goods Forum (CGF) och stödjer forumets sociala resolution avseende tvångsarbete och dess stödjande viktiga principer för industrin – varje arbetare måste ha rörelsefrihet, ingen arbetare ska behöva betala för ett jobb och ingen arbetare ska stå i skuld för eller tvingas att arbeta.

Du kan ta reda på mer om Colgates åtagande och aktiviteter till stöd för våra åtaganden avseende mänskliga rättigheter och arbetares rättigheter genom att läsa vår hållbarhetsrapport i avsnittet People och vår årliga publikation ”Respecting Human Rights and Labor Rights”.

Konfliktmineraler
Colgate-Palmolive stödjer ansträngningarna för att göra slut på våldet och brotten mot mänskliga rättigheter som begås av beväpnade grupper i Demokratiska republiken Kongo (DRC) och dess grannländer.

Konfliktmineraler avser råmaterial som guld, tennsten, columbit-tantalit (coltan) och wolframit, inklusive deras derivat tenn, tantal och volfram (3TG), som har sitt ursprung i en viss del av världen där det pågår konflikter som påverkar gruvdriften och handeln med dessa material.

Konfliktmineraler köps in från Demokratiska republiken Kongo och intilliggande länder som Angola, Republiken Kongo, Centralafrikanska republiken, Rwanda, Tanzania, Zambia, Burundi, Sydsudan och Uganda. 

100% av våra leverantörer som för närvarande använder 3TG har bedömts och de köper in från gruvor utanför DRC och grannländerna eller också köper de in från smältverk och raffinaderier som organisationen Conflict Free Sourcing Initiative har betecknat som konfliktfria.

Du kan ta reda på mer genom att läsa vår policy avseende konfliktmineraler.

PARTNERSAMARBETEN
Hos Colgate är vi medvetna om att vi inte kan uppnå våra ambitiösa mål på egen hand. Därför är vårt engagemang och samarbete med externa partner en viktig del av vårt åtagande om ansvarsfulla inköp.

Du kan ta reda på mer om Colgates partnersamarbeten på sidan Partnerships på vår webbplats för hållbarhet.