red-cp-background
cp-logo-responsibly-made

Ansvarsfullt producerade produkter

responsibly-made-logo

* Våra produkter produceras i fabriker som strävar mot att minska förbrukningen av energi och vatten, arbetar mot noll avfall, strävar efter att eliminera olyckor på arbetsplatsen och upprätthåller etiska arbetsförhållanden.

Miljövård

Vi åtar oss att efterleva alla tillämpliga miljöregler och -förordningar – och att sträva mot att överträffa dessa – när vi producerar och marknadsför våra produkter och driver våra fabriker. Strikta normer definierar miljömässiga prestationer hos Colgate. Samtliga av våra fabriker har ett miljövårdssystem som täcker ett stort urval av miljöaspekter, inklusive låg energiförbrukning, klimatet, skydd för vattendrag och avfallshantering.

responsibly-made-products-img1

Viktiga punkter

 • Heltäckande miljörevision genomförs i genomsnitt med 3–5 års intervall på samtliga av företagets produktionsanläggningar för att säkerställa efterlevnad av miljönormer. Dessutom genomförs dagliga inspektioner av miljö, hälsa och säkerhet, såväl som heltäckande årliga självbedömningar, för att hjälpa till att säkerställa kontinuerlig efterlevnad.
 • Via vårt program ”5% for the Planet” har Colgate-Palmolive som målsättning att allokera 5 % av produktionsanläggningarnas årliga kapitalbudget för projekt som minskar energi- och vattenförbrukning såväl som avfall.
 • Under perioden 2002–2018 har Colgate-Palmolives produktionsanläggningar minskat:
  • Energiförbrukningen med 31,8%
  • Utsläppen av växthusgaser med 29,7%
  • Vattenförbrukningen med 45,8%
  • Avfallet med 41,3% (2010 som basår)

Hälsa och säkerhet på arbetet

Personalen hos Colgate-Palmolive runt om i världen är engagerad i att upprätthålla en stark säkerhetskultur och hälsosamma och säkra arbetsförhållanden i vår strävan efter att helt eliminera olyckor på arbetsplatsen.

responsibly-made-products-img2

Viktiga punkter

 • Heltäckande granskningar av hälsa och säkerhet genomförs i genomsnitt med 3–5 års intervall på samtliga av företagets produktionsanläggningar för att säkerställa efterlevnad av normer för hälsa och säkerhet. Dessutom genomförs dagliga inspektioner av miljö, hälsa och säkerhet, såväl som årliga självbedömningar, för att säkerställa kontinuerlig efterlevnad.
 • Colgate-Palmolive nådde nya nivåer i sina säkerhetprestationer under 2018. Vår registrerbara incidentfrekvens och frånvarofrekvens var 0,22 respektive 0,06, vilket är vårt lägsta antal registreringsbara olyckor under ett kalenderår sedan vi började registrera denna data för mer än 25 år sedan.
 • Colgate-Palmolive drar nytta av vårt medlemskap i ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) för att tillämpa exponeringsnormer för medarbetare över hela världen. Detta hjälper till att säkerställa att våra medarbetare alltid är skyddade, även på platser där det inte finns några lokala regler för att skydda de anställda.
 • I syfte att minska antalet allvarliga olyckor och incidenter som har inverkan på vår personal, har vi implementerat ett flerårigt program för att fokusera på de viktigaste säkerhetsriskerna i våra fabriker runt om i världen.

Arbetsförhållanden

Colgate-Palmolive har ett långvarigt åtagande att respektera mänskliga och arbetares rättigheter över hela världen och stödjer FN:s universella deklaration om mänskliga rättigheter och ILO:s (International Labor Organization) grundläggande normer för arbetsförhållanden. Colgate-Palmolive samarbetar med och söker efter affärspartner som delar vårt åtagande avseende universella mänskliga rättigheter. Vi inser verksamheters ansvar för att respektera arbetares rättigheter och vi har ett starkt engagemang i intressenters efterlevnad av universella mänskliga rättigheter.

responsibly-made-products-img3

Viktiga punkter

 • Colgate-Palmolive utnyttjar inte tvångsarbete inom vår egen verksamhet och vi strävar efter att eliminera tvångsarbete i alla delar av våra leverans- och värdekedjor. Vi är övertygade om att varje medarbetare måste ha rörelsefrihet, att ingen medarbetare ska behöva betala för ett jobb samt att ingen medarbetare ska stå i skuld för eller tvingas till arbete.
 • Ytterligare information om vår strategi för mänskliga rättigheter och ledningens approach finns i artikeln (på engelska) Colgate’s Respecting Human Rights and Labor Rights: Disclosure Statements.

Partnersamarbeten och erkännanden

En viktig del av Colgate-Palmolives ansvarsfulla produktionssatsningar är vårt engagemang och samarbete med externa partner som kompletterar våra starka interna funktioner och tillhandahåller oberoende garantier från tredje part.

Viktiga punkter

science-based-targets-logo
 • Colgate-Palmolives vetenskapsbaserade klimatmål i samband med produktion godkändes av initiativet Science Based Targets.
leed-logo
 • Colgate-Palmolive åtar sig att uppnå LEED-certifiering (Leadership in Energy and Environmental Design) från USGBC (U.S. Green Building Council) för alla nya anläggningar och har hittills uppnått 13 fabrikscertifieringar.
true-zero-logo
 • Colgate-Palmolive har uppnått GBCI TRUE Zero Waste-certifiering för 16 fabriker på fyra kontinenter. Vi började i USA år 2016 och sedan dess har vi blivit det första företaget som har uppnått TRUE Zero Waste i Latinamerika, europeiska fastlandet, Indien, Kina och Vietnam, med vidare arbete pågående i Afrika och Australien.
national-safety-council-proud-member-logo
 • Colgate-Palmolive har varit en grundande medlem av National Safety Council i USA sedan år 1913.
energy-star-award-2021-logo
 • Colgate-Palmolive har utnämnts som årets US EPA ENERGY STAR-partner under nio år i följd (2011–2019).
 • Colgate-Palmolive-fabriker runt om i världen har uppnått 74 erkännanden i US EPA ENERGY STAR Challenge for Industry.
acgih-logo
 • Colgate-Palmolive är en långvarig företagsmedlem i ORCHSE Strategies, LLC och anses vara ett av de allra bästa företagen.
orc-hse-logo
 • Colgate-Palmolive är en organisationssupporter för ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists).
unglobal-compact-we-support-logo
 • Colgate-Palmolive stödjer FN:s Global Compact och arbetar för att anpassa våra verksamheter och strategier efter dess tio universellt antagna principer inom områdena för mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och antikorruption, och vi vidtar åtgärder till stöd för FN:s mål för hållbar utveckling.

*Our Responsibly Made claim applies to all Colgate-Palmolive owned and operated facilities. Aspects related to Sustainable & Safe Ingredients, Responsible Sourcing, Sustainable Packaging and more can be found on our sustainability website.

”LEED” och relaterade logotyper är varumärken som tillhör U.S. Green Building Council och de används med särskilt tillstånd.